راهنمای استفاده از سامانه


مقدمهورود به سامانهفرآیندهاشروع فرآیندمیز کار کاربرکارتابل کاربرپیگیری فرآیندهااطلاعات پایهفرم های اطلاعاتیپیام رسانیگزارش گیریمدیریت سامانه

فرآیندها

بخش قابل توجهی از عملکرد سامانه ارتباط با مشتری وندا و تعامل کاربران با سامانه به فرآیندها مربوط می شود. کلیه درخواست ها و سرویس ها از طریق فرآیندها قابل ارائه است.

انواع فرآیندهای سامانه